4:22

Hudaýyň adalatlygy

MP3

Salam eziz radio dinlejiler. Bu gun sizler bilen Hudaýyň adalatlygy hakynda
gepleşýas. Hudaýyň Ruhundan ylham alyb ýazylan Mukaddes Ýazgylarda
adalatlyk we haklyk bir-birinden az tapawutlanýar. Asl nushadaky bir söziň
özi ingliz tiline aýratin ýagdaýylarda “adalatlylyk” aýyrym ýagdaýyda
bolsa “ haklyk” diyib terjime edilýar. Köne Ahdda Hudaýyň adalatylygy
düşünerli we bay dilde şeýle bir ajaýyb aýan edilen ,ynsaniet edebiyetinde
bundan artygy tapylmaýar. Sadomnyň weýrançylygy ýglan edilen wagtynda
Ybrahym Hudaýyň adamlar uçin adatdan daşary bolon bu ýagdaýyda Özüne
mynasip yol bilen iş tutuşuny bilib bu şaherde ýaşaýan dindar adamlarya
howandarlyk edip: «Günäli bilen bigünäniň arasyna parh goýman bigünäni
günaliler bilen bille öldürmäweri!Beýle iş etmeklik Senden daşda
bolsun!Butin Ýer ýüzüniň Kazysy-Sen adalatly hereket etmeli ahyryn”.

Kanun taglymaty döredijileri we Yýsraýyl paýgemberleri Hudaýy beýik we
adalatly bolam häkim dyip pikir edenler.”Onuň daş-töweregi-bulut we
tümlük,tagtynyň düýbi-dogrulyk hem-de adyllyk”(Zebur 96:2).Uzak wagtlar
dowamynda gelişine garaşylan Mesih hakynda-Ol adamlary adalatly höküm edýar
we biçärelere adalatly bolýar diyip welilik edenler.Başka adamlara
gözlende mähribanlyk we hoşnietlilige dolup-daşan mukaddes kişiler
dünýäwiý hökümdarlaryň adalasizlyklaryndan ýigrenib:”Ýa Reb,öç alýan
Hudaý,nuruňy saç,eý ,oç alýan Hudaý!Galk,eý ýer ýüzüniň Kazysy.tekepbirlere
päline görä ber jezasyny! Ýa Reb,erbetler haçana çenli haçana çenli
erbetler dabaranalar?(Zebur 93:1-3)diyb ybadat edenler.
Bu ybadaty özi uçin öç alyş haýyşy dal,belki ynsanlar jemiýetinde ahlakýy
adalatyň ýeňiş gazanmagy görmek islegi diyip düşünmek gerek. Dawud we
Daniel kebi adamlar Hudaýyň haklygy bilen deňeşdiran ýagdaýda özleriniň
nähäkliklerini ykrar edip şoniň uçin hem oloryň toba ybadatlary ulakan
güýç we täsire eýe bolan/. Şo wagtaça güýje girmän Hudaýyň hökümi dünýä
düşib gelen wagtda Ýhanna göýä alaw garyşyk aýnadan ýasalan bir deňiz
ýüzünde düran ýeňiş gazanan periştelerni gorýar. Olor Hudanyň säzyny eline
alyb Musa we güzünyn sazyny hiňleb bu saz Hudaýyň adalatlygy diyp
aýdilýar.”Olar “Ýa Reb Hökmürowan Hudaý! Seniň işleriň beýik,täsindir.Eý
milletleriň Şasy! Senin yollaryň dogry we hakdyr .Ýa Reb,Senden gorkmajak
barmy? Adýňa şohrat aýtmajak barmy? Çunki mukaddes ýeke-täk Sensiň! Ahli
milletler huzuruňa gelerler, Olar Saňa sejde ederler Çunki adalatly
hökümleriň aýan boldy”(Yohanna gelen açyklyklar 15:3-4)

Adalat ruhy deňlik düşünjesini görkezýar, deňsizlik bolsa- düýbünden
garama-garşy zat bolup ol ynsan öý-pikirleri we işindaki deňligiň yokdygyni
subut edýar
Ezizler egerde sizde soraglar ýa-da pikirleriňiz bolsa biziň saytymyza
yollab bilersiňiz. Rebbimiz söýgisi we nejaty size ýar bolsun. Hoş sag-aman
boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top