3:15

Hudaýdan soramaňynyz uçin sizde ýok

MP3

Salam hormatly we eziz doganlar we uýalar. Ybadat mowzugyna bagyşlanan
programmamyza höş geldiniz.Pawlus imanly adam bolan.Ýone onuň hemme
ýbadatlaryna hem jogap bolwerman. Azaply kesselik oňy kyýnan.Hudaý oňy bu
derdden azat edişi uçin ybadat eden.Kim Pawlusdan göra koprak imanda
bolmagy mumkindi? “Isläninizi soranlar”,bu wadalary Pawlus biz uçin
aýdan.Howwa,ol ybadat eden Ol uç gezek ybadat eden we uç gezek hem Hudaý
oňa şeýle jogap beren: «Saňa meniň merhemetim ýeterlikdir, çünki Meniň
gudratym ejizlikde kämilleşýändir» .(2-ji Korintoslylara 12:9).

Nemme mysallar bir zatdy subut edýar.Her bir ybadat,her haýsy towakga,
Hudaýyň eradasy bilen bolmagy gerek.Hudaýyň eradasy bilen bolman ýa-da
Hudaýyň ýardamyna has bolmaýan ybadatlar Hudaýyň dykgatyna laýyk däl.Bunuň
ýaly ýbadatlar Hudaýyň wadalaryna – barabar däl.” Gökde bolşy ýaly, Ýerde-
de Seniň islegiň amala aşsyn. “,-bu gepler hemişe biziň ybadatymyzda
aýratyn orun alsyn.Hudaýyň eradasyny bilmek birinji derejeli manya
eýe.Olora hemişe Hudaýyň eradasy bar bolan ýene ikki zat bize malim.We
indi ybadat edýan wagtymyzda:” Eger seniň eradan bolsa”, deýmegimiz şert
däl. Ine olor: 1.Seniň Adyň Mukaddes bolsun. 2.Seniň PatyŞälygyň gelsin.

Şol tasdyklarda hemişe Hudaýyň eradasy bar we biz bilmegimiz gerek,eger
olora garşy ybadat etsek oňda biziň ybadatymyz dogry bolmaýar.Başgaça edip
aýdanda ,” Barysyny Meniň adym bilen soraňlar”,-şahsyý şohrat uçin işletmek
mumkin däl.Meniň adym şohratlanmagyny soramagym we şol wagtnyň özünde
hormat bilen Hudaýyň adyna şohrat izlemagim mumkin däl!

“Hudaýdan dilemeýärsiňiz. Şonuň uçin sizde ýok”,-bu Isanyň gepleri.Şoň ol
goşumça eden: “Dileýärsiňiz, ýöne hiç zat almaýarsyňyz, çünki höwesleriňize
sarp etmek üçin erbet dileýärsiňiz.”(Ýkup 4:3) Buny biz :”Isläninizi dileň
etişýanyz”-gepleri bilen nadip deňeşdirmagimiz mumkin? Bu diňe biziň
islegimiz Hudaýyň eradasyna barabar bolanda bolmagy mumkin.Ýone Onuň adyny
şohratlandyrmaýan ybadatlar jogapyna garaşman.Biziň ybadatlarymyz Hudaýyň
eradasyna deň bolmagy gerek.Ýogsam Hudaý biziň ybadatlarymyza jogap berip
bilmeýar.
Ezizler egerde sizde ybadata mätajlik bolsa bize bu hakda elektron
menzilimize hat ýollan .Biz siz uçin billelikde ybadat edýas. Adlaryňyzy
efirde görkezilmeýar. Rebbimiz merhemeti hemmenize ýar bolsun. Höş sag aman
boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top