3:28

Hudaýa hyzmat 2

MP3

Salam eziz doganlar,siz bilen sag aman düşüşup duranymyzdan oran şat/Ezizler nowbatdaky mowzuk siz uçin taýarlanan baş üstune diňlaň.

Mukaddes Kitap bizi ajaýyp ýagdaýda çetindygymyzzy aýdýar.Biz bir näçe we durli hildaki adamlaryň goşmasydiris.Eziz doganlar,Hudaý bizi hyzmat etmek uçin nahilli döretýar?

Haçan Hudaý bize tabşyryk berse,Ol bizi buny berjaý etmegimiz üpjün etdýar.Ruhyý päsgeşler,ukup,şahsiýet,tejribe.Hudaý her bir imanlä hyzmatda ulanmagy uçin ruhyý päsgeşler berýar.

Bular Hudaý tarapyndan güçlendirilen bolup,Oňa hyzmat etmek uçin diňe imanlylara berilýar.Mukaddes Kitapda şeýle ýazylan:”Insan”özünuň dogma duýgylary bilen Hudaý Ruhy öwreden zadlary kabul edip bilmeýar.

“Mukaddes Ruha eýermeýän ynsan Hudaýyň Ruhundan bolan zatlara düşünmeýär. Ol bulary akmaklyk saýýar. Çünki Mukaddes Ruhuň pikirlerine diňe Oňa eýerýänler düşünýändirler. “1-ji Korintoslylara 2:14)Siz özüniziň ruhyý päsgeşlerinize laýyk dälsiniz şonuň uçin hem olor”päsgeşler”diyip atlandyrylýar.

Olor Hudayň size beren merhemetini görkezýar” Mesih biziň her birimize sahylyk bilen peşgeşler eçildi”.(.Efeslilere 4:7 )/Ezizler biz özümiz haýsy päsgeş gerekdigini saýlap bilmeýas.Hudaýyň özi buny anyklaýar.

Resullerden Pawlus şeýle düşündirýar:”Bularyň baryny ýeke-täk bir Mukaddes Ruh edýändir. Ol her kese Öz isleýşine görä berýändir.”(1-ji Korintoslylara 12:11). Hudaý durli hil bolony ýagşy göreninden we Ol bizi aýartyn bolmagymyzy isläni uçin bir päsgeşi hemmä hem ber berwermeýar.

Şonuň ýaly bir kişi hemme pesgeşlere eýe bolup bilmeýar.Eger sizde oloryň hemmesi bolondady,siz Hudaýyň haýatynyzdaky maksatlarydan biri- başgalary söýmek we olara daýanmagy ret eden bolordynyz.

Siziň Ruhyý päsgeşleriniz siziň şahsyý peýdanyz uçin berilmandir,belki başgalara siziň bähbitiniz uçin berilen pasgeş ýaly Ol size hem başgalaryň bähbitligi uçin berilen.

Mukaddes Kitapda şeýle ýazylan:” Her kesde Mukaddes Ruhuň aýan bolmagy hemmeleriň bähbidi üçindir. “(!-ji Korintoslylar12 :7)Bir birimize gerek bolmagymyz uçin Hudaý buny şeýle meýilleşdiren.Eger biz her birimiz päsgeşlerimizi billelikde ulansak,hemmemiz haýr görýas.

Şonuň bilen eziz doganlar mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Ezizler ýenede programmamyz arkaly düşüşýinçenli hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top