4:23

Eşidiýji Hudaý

MP3

Salam.Imanlylaryň öz haýaty hakda gepleşýanlaryny diňleseniz,olaryň bir umumyý mowzugy bardygyny duýanyz.Ybadat.Ybadat oran ulakkan we möhüm mowzuk.Bu täze zat däl.Isa Mesihyň ilki şägirdleri hem Oňa ybadat etmagi öwretmegini sorap ýüzlenenler.Şonuň uçin hem Isa Mesihyň nahilli ybadat etmagi öwredeni hemmemiz uçin ullakan ýardam. Bu ybadaty entegem “Rebbimiziň ybadaty” diyip aýdýarlar.Geliň,şol ybadaty billelikde diňleýas. “Bir gün Isa Hudaýa doga okap otyrdy. Ol muny gutaran wagty, şägirtleriniň biri Oňa: «Agam, Ýahýanyň öz şägirtlerine öwredişi ýaly, Sen hem bize Hudaýa doga etmegi öwretsene» diýdi. Isa olara Hudaýa doga okanyňyzda şeýle diýiň:

«Eý, Atamyz, adyň mukaddes bolsun!Patyşalygyň gelsin!Gündelik çöregimizi bize günde ber.Bize garşy günä edenleri bagyşlaýşymyz ýaly,Sen hem biziň günälerimizi bagyşla.Bizi synaga salma» diýdi.Siz uns etdinizmi bilmedim,emma maňa bu ybadatyň başlanyýşy oran gyzyk duýuldy.Ol “Atamyz” diýen söz bilen başlandy.Bu bilen Isa Mesih bizi maşgalamyzyň odasyna girip Gökdäki Atamyz bilen söhbet etmage çagyrýar.Ybadatyň dowamyny görüp çykmakdan oň,nämuçin edil şol söz bilen başlanyýşyny ýagşylap bilip almagymyz oran möhüm.Hemmamiz Hudaýyň Atalyk keşbinde suratlandyrmaga öwrenip galandyris.Bu size ýakyn we ýakymly,çunki her birimiziň atamyz bar.Elbettde ýaňlyş we kemçilikleri bilen bolsada atalarymyz bar.Hiç bir ata kämil däl.Şu sebäpli käwagt Ata Hudaýy hem şonuň ýaly suratlandyrmagyň ähtimaly hem ýok däl.Ýone Hudaý kämil,päk we mukaddes ekenini ýatdan çykarmaslygymyz gerek.

Eger ony hem ýerdaki atamyz ýaly görsek,onda bu zat dogry ybadat etmagimize päsgel berýar.Eger atanyz oran talapkär bolup,kem mähr görkezen bolsa,siz Hudaýy hem şeýle göz önünize getirýanyz.Eger atanyz sowuk,sizden özüni hemişe uzakda tutan bolsa we haýatynyza gyzyklanmaýan bolsa,Hudaýy hem şonuň ýaly siziň haýatynyza gyzykmaýan,sowuk we sizden uzakda diyip oýlaýanyz.Eger atanyz wada berip onuň üstünden çykman bolsa,siz Hudaýy hem şeýle diyip oýlýanyz.Bu siziň ybadat etmaginize päsgel berýar.Bu tä çaganyň aýaklaryndaky aýakgapynyň ipini biri birine baglap goýup ýöremage hereket edýana menzeýar.Bunuň ýaly nädögry pikrler sizi togtatýar.Hudaýyň perzentleri hökmünde Hudaýda öz atalarymyz suratyny görman,Mukaddes Kitapda ýazylan kämil ata hökmünde görmegimiz gerek.

Ýene Isa Mesihyň ybadatyna gaýtýan bolsak,Mesih bu ybadatda Hudaýyň nahilli ata ekenini nygtanyny görmegimiz mumkin.Şübhesiz ybadatyň her bir sözi,Hudaýyň Atalygy hakyndäky faktyndan gelip çykyp aýdylan.Şonuň uçin hem,Hudaýyň Ata ekenini düşünmgimiz we diňe ol hakda dogry bilime eýe bolmagymyz uçin,belki dogry aragatnaşyk gurup bilmegimiz uçin hem möhümdir.Söhbetimiziň sonunda indiki gezek Hudaýyň Atalyk täçinden bir näçe ajaýyp gummatbaha daşlary,ýagny Onuň Atalyk häsiýetleri hakda söhbetlemagimizi ýatlatyp geçýan.Eger bu hakykatlary bilip alsanyz,olar sizi ybadat etmage çagyrýar.Ata Hudaýa bolan aragatnaşygynyz özgerýar.Biziň elektron saýtymyz bolsa size bu hakda doly maglumat berýar.Baş üstine myhmanymyz boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top