4:41

Bazalil we Oholiýaw

MP3

Salam. Mukaddes Kitab Hudaýy bilmegimiz uçin iň gowy gural. Ýykynda
Mukaddes Kitaby sahypalaryny agdaryp otürup oňleri üns bermedik ikki
kişiniň adyna gözüm düşdi.Bular Bazalil we Oholiýaw.Bu adamlar nahilli
mohüm adamlardy Hudaýy oloryň adlaryny hem Mukaddes Kitaba giriziptir?
Hudaýy olora üns edip öz işini berjaý etmek uçin şol adamlar arkaly
işledi.Hudaýyň planynda ol niýet eden işde gatnaşmak Hudaýydan görkezmeler
almak we Hudaýyň işiniň bir bolegi bolmak bu nahilli hormat.Ýahudo
tiresinden bolan Bazalil we Dan tiresinden bolan Ohaliýaw ynha şeýle
hormata mynasyp boldular. Geliň Hudaýy olory näme uçin saýlanyny olor
aslynda kim bolonyny Mukaddes Kitabdan okab bilýars.

“Reb Musa şeýle diýdi:”Ine Men ýahuda tiresinden Hurun agtygyBesaleli saýladym.Men ony Öz Ruhum bbilen doldurdym.Her dürli senet işinde
Men oňa ukyp,akyl-paýhas we başarjanlyk berdim.Ol okde nakgaş bolup,altyna-
kumuşe we bürünje durli nagyşlar salsyn.Daşlary oýup gaşlary goýmakda,agaç
ýonmakda,her hilli ussaçylyk işinde oňa ussatlyk berdim.Şeýle hemBisalel
bilen işlär ýaly Men dan tiresinden Ahysamagyň ogly Oholyýaby hem
saýladym.Men ähli ökde ussalara-da ukup berdim. Şeylelikde olar Meniň saňa
buýran şu ähli zatlarymy ýasasynlar”(Musrden çikiş 31:1-6) Bu hormata
ýetişen bu ikki kişi ussady. Dine bir ugurdan däl hünarmendçiligiň köp
ugurlaryny gowy bilen.

Tikin, gul salma, agaç oýup nagş salmak,daşlary oýuş seneti,zergärçilik,
metal boýnça bejermelerni hem gowy bilenler. Öraň başarnykly ynsanlar
bolony anyk. Beýle hünäre eýe bolmak uçin oraň köp berdaşlyk bilen zähmet
etmek gerek bolýar. Bu hünärleriň hemmesini gowy eýelemek uçin kop ýylar we
kop zähmet gerek bolan. Dýymek Hudaýy olory saýlamagyna Basalil we
Oholyýablaryň gaty zähmet we tutanýerlik bilen öz işini öwrenenleri sebäp
bolon eken-da? Şeýlemika? Eger öz ynsanyý pikirlerimizden gelip çiksak
şeýle! Emma teňňeniň ikkinçi tarapy hem bar .Bu tarapy görunup duran
tarapyndan görä möhumrak. Her bir ymanly Hudaýy tarapyndan bir ukupä eýe
ekenini bilýars. Mukaddes Ruh ňer kimniň ukupyna görä ruhýy ukup berýany
barada ökänsyz we bilýaňyz

Aslynda ukupy Hudaýy berýar diyp aýytmagymyz oňçaklim dogry bolmaýar.Çunki
Hudaýy Özi biz ymanlylar uçin sowgat. Howa Hudaýy özi biziň
serpaýimyz.Hudaýy kimnidir bir işe saýlan eken önüň oraň ökde bilmagi,
akly,ukupyna garamasdan ýüreginei we niýetini hasaba alýar.Galany bolsa
Hudaýyň işi.Ol sizi ýa-da bizi bir iş uçin saýlan bolsa ilki sizi şol iş
uçin taýyarlýar.Haýatyňyzda işlaýar. Onuň özi siziň ukupyňyz bolup öz
maksaty yolunda sizi iň gowy hünärment,mugallim, wagz ediji edişi
mumkin.Ýokaryda aýdan Bazalil we Oholyýab hem Mukaddes Çadyry gurmak uçin
saýlanan hunarmentlerdi.Hudaýy olory saýlamasdan oň oloryň haýatynda uzak
ýyllar döwamynda işlani anyk. Hiç şübhesiz Ol siziň haýatyňyzda hem
işlaýar. Ol hakynda köpak bilmagi isleseňiz biziň saýtýmyz sizlere howes
bilen kömek edýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top