4:19

Aladalar

MP3

Salam gadrly doganlar.Filipiýlilere 4 bap 4 aýatynda : “Rebde şatlanyň. Ýene-de gaýtalaýaryn: şatlanyň! Goý, ýumşaklygyňyz hemmelere belli bolsun. Reb ýakyndyr. Hiç zady gaýgy etmäň. Gaýtam, Hudaýa şükür edip, her bir ýagdaýdaky ähli mätäçlikleriňizi Oňa doga-dileglerde aýdyň. Şonda Hudaýyň parahatlygy ýürekleriňizi we pikirleriňizi IsaMesih arkaly gorar. Bu parahatlyk ynsan düşünerden juda belentdir.

Umuman, eý, doganlar, hakyky, hormata mynasyp, dogry, päk, ýakymly, ajaýyp näme bar bolsa, şol barada oýlanyň. Hawa, ýagşy we öwgä mynasyp zatlar barada oýlanyň. Menden öwrenen, kabul eden, eşiden we gören zatlaryňyzy amal ediň. Şonda parahatlyk berýän Hudaý siziň bilen bolar.”diyip ýazylan.

Bu ýerde gep diňe aladalary nadip ýeňip geçmek hakda däl,belki haýatymyzda oňy nadip ýok etmek hakda.Ýenede gaýtalýan…Haýatda hiç zatdan alada etmeýan derejä etýanyz diyeni däl bu.Käwagt ýaman,göwünsiz we gorkyly habarlary eşidip galýanyz we bir pursat gaýga düşýanyz.Ýone kopçilik adamlarda bunuň ýaly daýdy-aladalar dinygsyz dowam edwerýar.Ýokarynda bellap geçenimiz ýaly,kop adamlar alada bilen oýanyp,alada bilen uka gidýarler,bu bu gaýagy-aladalar olaryň haýatyna näçe täsir geçirýanyny aňlap etmeýarler.Filipiýlilere ýazylan hatyň 4 bapynda Pawlus bize diňe şu ýol bilen aladany ýeňmegimiz mumkin ekenini aýdýar.Käwagt biz bir-ikki aýaty okap,dowamyny okamaýas,ýone dowamyny okamak oran möhüm.Diymek,:”Hiç zady gaýgy etmäň”diyen aýady okanda,onuň dowamyny hem okamagymyz gerek.

Dowamynda bolsa şonuň ýaly aýatlar bar;” Gaýtam, Hudaýa şükür edip, her bir ýagdaýdaky ähli mätäçlikleriňizi Oňa doga-dileglerde aýdyň. Şonda Hudaýyň parahatlygy ýürekleriňizi we pikirleriňizi IsaMesih arkaly gorar. “,ýagny töwereginizi diwar bilen orap,sizi gaýgy-aladalardan saklaýar.”Özi tussagda ötüran adam eger oran möhüm,hemmamize gerek bolan zady bilmeýan bolsa bu sözleri aýtman bolardy.Çunki jemigatymyzda ýaşamak elbettde gaýgy getirýar.Göz önünize getiriň,siz maşynyzda uly ýolda gidýanyz.Onünizdaki maşyn sagatyna 70 km tizlikde hereket edýar-polisiýany gormaýinçenli ol şonuň ýaly gidwerýar-bu bolsa siziň gaharynyzy getirýar,çunki ony diyip,yzda dyknyşyk ýüza gelýar.Haýtymyzda bizi gaýgylandyrýan bunuň ýaly zatlar oran kop.Bundan nahilli halas bolmagymyz mumkin?Pawlus bize bu barada haýatyý jogaby aýdan.

Gaýgylardan azat bolmagymyz gerek,çunki Hudaý bizi parahatlyga ýetişmagimizi we haýatda şatlyk duýgysy bilen ýaşaýyşymyzy isleýar.Diymek ,biz imanlylar Parahatlyk Şazadasyna eýermagimiz gerek.Parahatlyk Şazadasy bolsa Isa Mesihdir.Eger bu hakykat bolsa,ýer ýüzündäki imansyzlar bizi haýatda asuda we şatlyk duýgysy bilen ýaşaýanymyzy görmekleri gerek.Çunki eger olar haýatymyzda parahatlyk we şatlygy görmeseler,”Eger Isa Mesih Özi hakda aýdýany ýaly bolsa,näme uçin parahatlyk ýok”diyip haýran galýarlar.Isa Mesih bizi parahatçylyga eýe bolmagymyzy isleýar.Şeýdip,Isa Mesih bize gaýgy etmesligimizi öwredýar.Ol ybatlarymyza jogap bermeýamy näme,ybatlarymyza jogap bermanmi näme?Mukaddes Ruh biziň içimizde ýaşaýşyny,bize alada edişini we bizi hiç hilli şertsiz söýmagini aýtmanmy näme.?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top