4:35

44-çi zabyr

MP3

Salam hormatly radiomyz muştaklary. Bugungi eşittirişimiz arkaly sizler
bilen 44 zabyr hakynda gepleşigimizi alyp barsak: ”Gelin ýürek
gorünüşindaki ak dekolte köýnekdedi. Tornagşy tirsegine gelip başynda dür
we altyndan bejerilen täçda ýgnanady. Geliniň ellerinde ak astra we ak
bägül gunçalaryndan ýasalan gül dessesi bardy…” nahillidyr ýerli
jubtligyň nikä toýi hakynda gazet şeýle maglumat berýady. Giýewe hiç kim
uns bermaýar,ol nahilli giýim giýani hiç kimi gyzyklantyrmaýar.Rger onuň
nikä toýi hakyndaky habarda onuň ady dögry ýazylan bolsa hakykatdan hem
amady gelen bolýa. 440çi zebyr Masihyň Jemagat bilen nikasy hakyndaky dini
waspy baýan edýar.
Häzirki zaman korrespondety ýaly zebur aýdymçysy gelinňiň köýnegini
suratlandyrýar,yone häzirki zaman maglumatlaryna garama-garşy ýagdaýda
zeburda köprak giýew hakynda beýan edilen. Onuň diňe guzelligi
däl,şeýlelikde onuň merhemeti,güýji,beýikligi,gudraty we adalatlylygy
ýadlatyb geçen. Asmandaky Giýewni magtamak uçin zebyr aýdymçysy söz tapyp
bilmaýar. Bu zebury okäşyňyz bilen Mukaddes Ruh size Rebbimiz Isa Masih
hakynda geplesin ,ýüregiňizde ajaýyp Rebbimize bolan täze düýgylar peýda
bolsyn 44 aýat diňe şanyň gözelligini teswirländady ony ökäp çykmak
gyzykarly bolordy.,emme ol bundan hem möhümrakdyr.Bu zebury ökaýanyňyzda
onuň mezmuny sizi geň galdyranakmy?Eger bu ýerde ýerli pätşä hakynda
geplenende biz aşakda aýdylan sözleri nahilli düşündirerdik.

“Eý ,patyşa Hudaýyň saňa beren şalygy dowam eder baky,ebedi” Näme uçin
zebur aýdymçysy Patşaä Hudaýa ýüzlenen ýaly ýüzlenýar? Bu zebury okaýan
we gorýan her bir okyçy gadymky şahyr Mukaddes Ruha dölüp ysrayl Masihi
patşalaryň Patşasy Rebbimiz Isa Mesihyň gözelligi,beýikligi we şöhraty
hakynda ýazanyny düşunib alýar.Bu zeburyň gahramany-Hudaýy pata beren Özi
ekenini görenimizde onuň bary görünuşi biz uçin täze bezeg alýanyny we bu
ýerde beýan edilenine sajde etmek düýgysy peýda bolonyny düýas. Zebur
aýdymçysy asmandaky giewni suratlandyranda tolgunyşyklydy. Ol öz
düýgularyny beýan edende sözler öz-özinden guýlýady. Ol söz gözlemaga
hajat hem ýokdy.
Şo zeburda şol sözleri okamak mumkin:”Adamlaryň barysyndan gözel” Bar
zatlary teswirlämäk uçin hiç hilli söz eterli bolmaýar.Biz Onuň kämildigini
sygdyryp bilmaýs.Isa Ozünikileriň onune geelende olar onuň guzelligini
synlamanlary adatdan daşary düýulýar.Isa diňe görünuşi bilen güzal
däl,belki Onuň sözi hem gözeldyr.Ol Nejatkära ýnanmak arkaly Hudaýyň
perzenti bolmagy bize açyp berýan,haýaatyň ajaýyp sözlerini adamzada alyp
gelýar.Şonuň ýaly biziň Rebbimiz gaýdywsyz eskerdyr we şol zebur sözleri
Onuň gudratly güýjini bellaýar. Patşänyň biline baglanan gylyç hakynda hem
aýdylan. Köp adamlar Rebbimiz Isanyň azarsyzlygy Onuň güýçsyzlygyny
bildirýar diyip öýlaýarlar.Olor gylyç onuň bilindedigini unutýarlar,yone
wagty gelenda Ol ony ulanýar.Öz düşmanlaryny butinleý ýok edýar. Mesihyň
sonky hökümi gorkuly bolýar. Häzirçe onuň oklary taýyn dür we bu oklar
wagty gelende imansyzlaryň ýürekgini deşip geçýar we oloryň hejaty uçin ýol
taýynlanýar. Şoňa taýyn boluň.Hoş sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top