4:41

Bille ybadat etmek

MP3

Salam eziz radio diňleýji dostlar.Ybadata bagyşlanan programamyza höş geldiniz.Ezizler ybadat mowzugysy her bir halas bolan imanlynyň haýatynda oran möhüm rol oýnaýar.Hatta hezrati Isa Mesih hem öz şagirdlerine “Ybadat edip duruň!”diyip aýdan.Elbettde iman bilen aýdylan ybadat ullakan guýje eýdir.Ybadat etmaga gelsek,ybadat etmek uçin malim bir ýer gerek dal,ony islan ýerde amala aşyrmagynyz mumkin.Ybadatyň möhüm gidişlerinden biri bu oňy başga imanly doganlar bilen bille ybadat edip Hudaýa şükurler aýtmaktyr.Geliň Isa Mesih bu meselede näme aýdýar Matta höşhabarynyň 18 babynda şeýle aýatlary ökaýas:” Eger doganyň günä etse, bar-da, ikiçäk gürleşip, aýybyny oňa aýt. Seniň sözüňe gulak assa, bu doganyňy gazandygyňdyr. Emma gulak asmasa, bir ýa iki adamy ýanyňa alyp bar, aýdylan her bir söz iki ýa-da üç şaýadyň güwäsi bilen tassyklansyn. Olara-da gulak asmak islemese, onda ýygnaga aýt. Oňa-da gulak asmak islemese, goý, ol seniň üçin bir butparaz ýa-da salgytçy ýaly bolsun. Size dogrusyny aýdýaryn: ýer ýüzünde rugsat berýän zadyňyza gökde-de rugsat berler. Ýer ýüzünde gadagan edýän zadyňyz gökde-de gadagan ediler. Ýene size şuny aýdýaryn: eger araňyzdan iki adam islendik zady dilemek üçin bir ylalaşyga gelse, gökdäki Atam dilegleri bitirer. Meniň adym bilen iki ýa-da üç adam üýşse, Men hem olaryň arasynda bolaryn».Howwa ybadat ullakan guýiç gudrata eýedir,esasanda kopçilik bilen bille edilen ybadat oran guçli hasaplanýar.Ezizler Siz hem ybadat edip dürýanyzmy?Ybadat haýatynyzda nahilli ýer tutýar?Meselen şahsýy men günimni ybadatsyz başlamaýan,günim sonunda hem ybadatsyz uka gitmeýan.Her bir mumkinçiligi ybadat etmaga höş görýan.Ybadatsyz imanly kişi ruhda guýçsizlenýar.Ybadat bolsa insana guýç gudrat bagş edýar. Çunki biz Hudaý bilen diňe ybadat arkaly gepleşip bilýas.Bundan başga bir zat uçin ybadat etmek gerek bolsa men başga doganlar we uýalar bilen bille ýygnanyşyp bille ybadat edýas.Size dogrusyny aýdaýyn kopçilik bilen bille edilen ybadatlarymyza biz tizrek jogap alýas.Ezizler eger ybadat etmagi bilmeseniz howsala etmaň.Hudaýa ybadat etmek uçin ýokaryda aýdanym ýaly aýratyn ýer ýada wagt bolmagy şert däl. Hudaý hemişe bizi diňlamaga taýyn durýar. Hemişe biziň biziň ybadatlarymyza jogap bermagi isleýar. Ezizler geliň biz hem ybadat edýas.Isleseniz meniň yzymdan gaýtalaň.Eziz Atajan halas edeniň uçin minnetdarn.Eden gurbanlygyň,ýagny hezraty Isa Mesihyň dokan gany biz günakärleri güna jarinden çekip aldy. Indi biz arkaýyn Seniň onüne baryp bilýas we doganlar we uýalar bilen bille Seniň adyň uçin ýygnalyp bille ybadat etsek bolýar.Hudaýym bize ybadat etmek uçin iman ber.Çunki iman bilen aýdylan ybadat ullakan guýç gudrata eýedir.Hudaýym men seniň hakykatyň hakynda hali bilman bendeleriň uçin ybadat edýan.Hudaýym olaryň ýürekleriniň gapylaryny takylatanynda olar Saňa açsynlar we Sen girip olar bilen akşam naharyny paýlaş.Hudaýym Sen söýgi Hudaýysyň Sen bary halklary helak bolmagyny islemän ýekkeje ogluň Isa Mesihy gürban guzysyna öwrdiň.Seniň mukaddes adyň ile ybadat etdik.Omin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top